x

Subscribe to our mailing list

xMore about yourself *How do you plan to use these resources?


ENGLISH | KANNADA
“ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರಲಿ” ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರ ಫೌಂಢೇಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಮುಡಿಪಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
Ganitha Kalika Andolana


ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇರೆ ಮೀರಿ

ಅಕ್ಷರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಆಂದೋಲನ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ


ಹಂತ-1ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

4200
ಶಾಲೆಗಳು
2, 80,928
ಮಕ್ಕಳು


ಕಾರ್ಯನ್ಮೋಖಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ

Watch this space for more exciting developments!

Story Of Change - ನಾನು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ

ನಾನು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ

       “ನಾನು ಅಕ್ಷರ ಫೌಂಢೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 
       ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು 
      ನಾನು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು 
     ಸುಚಿತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. “ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ 
     ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ತುಂಬಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ 
     ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು 
     ಓದಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವಳಾದ ಮೇಲೆ 
     ವೈದ್ಯೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ”
“ನಾನು ಅಕ್ಷರ ಫೌಂಢೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಸುಚಿತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. “ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ತುಂಬಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಓದಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವಳಾದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ”
ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ
ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಒಳಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬೇಕೇ? ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿಯಿರಿ!

Watch Video

Play Video

What do we really do at Akshara?
Get the large picture with this featured short.
On our 15th birthday, we decided to gift ourselves
a video that encapsulates everything we believe in,
work towards and enjoy every minute of.
Not to forget, we also managed to cast the entire Akshara family!Akshara Foundation